UBE ตั้ง “สุรียส โควสุรัตน์” นั่งเอ็มดีใหญ่

“อุบล ไบโอ เอทานอล” แต่งตั้ง น.ส.สุรียส โควสุรัตน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ รุกขยายฐานการลงทุนต่อเนื่อง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กลุ่มบริษัท ตั้งเป้าปี 65 เติบโต 15-20%

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ของนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 มาดำรงตำแหน่งขึ้นเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนและกลยุทธ์องค์กร และอนุมัติการแต่งตั้งให้ น.ส.สุรียส โควสุรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ น.ส.สุรียส โควสุรัตน์ เป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ การวางระบบการทำงานและการดูแลด้านการปฏิบัติการ มีความสามารถ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีเครือข่ายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์อาหารแห่งอนาคต

น.ส.สุรียส โควสุรัตน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) คนใหม่ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำขององค์กรในครั้งนี้ พร้อมต่อยอดธุรกิจตามเป้าหมายที่แจ้งไว้ในเอกสารชี้ชวน และจะดำเนินธุรกิจให้ครบด้านทั้งการหาโอกาสทางการตลาด ธรรมาภิบาล การใส่ใจเกษตรกร ชุมชนโดยรอบโรงงาน เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพนักงานให้เป็นนวัตกรในองค์กร ขับเคลื่อนร่วมกันไปให้ยั่งยืน”

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง จะเพิ่มการผลิตแป้งมันสำปะหลังออแกนิกและแป้งฟลาวมันสำปะหลัง ที่ปราศจากกลูเตน (Gluten Free) ภายใต้แบรนด์ Tasuko เพื่อตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพที่มาแรงและได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมถึงการขยายการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) ชนิดอื่นๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการร่วมทุนกับพันธมิตร (JV) ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวออแกนิก สารให้ความหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรีและขนมหวาน ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มฐานรายได้และหนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

สำหรับแผนธุรกิจ 3 -5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีเป้าหมายผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง รวมทั้งธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังจะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 70 และธุรกิจเอทานอลลดสัดส่วนผลิตลงเหลือร้อยละ 30

น.ส.สุรียส กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตขึ้น 15-20% จากปี 2564 ที่มีรายได้จากการขาย 6,966.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,532.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 320.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 223.1 เทียบปีที่ผ่านมา จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมและแป้งออแกนิก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ spread เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง นับเป็นการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

“ในปี 2565 UBE มองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จากแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและความต้องการในผลิตภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงการเร่งเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ ตลอดจนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ UBE อย่างมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้นักลงทุนอย่างยั่งยืน” น.ส.สุรียส กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket