TNR ฟ้อง”เพลย์บอย”ต่อศาลสหรัฐ บอกเลิกสัญญามิชอบ เรียกชดเชย 3.3 พันล้าน

“ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้” ฟ้อง”เพลย์บอย” หลังพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายที่สหรัฐ พบการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ จึงได้ดำเนินคดีกับเพลย์บอยเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย 3.3 พันล้าน

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ตามที่บริษัทได้รับหนังสือจาก บริษัท โปรดักส์ ไลเซนซิ่ง จำกัด (Products Licensing LLC) ซึ่งระบุว่า ประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Product LicenseAgreement) ระหว่างบริษัท และบริษัท โปรดักส์ ไลเซนซิ่ง จำกัด (Products Licensing LLC) ซึ่งอาศัยอำนาจการโอนสิทธิและหน้าที่มาจากบริษัท เพลย์บอย เอ็นเทอร์ไพร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Playboy Enterprises International, Inc.) ซึ่งนิติบุคคลทั้งสองที่ได้กล่าวถึงข้างต้นจะถูกเรียกรวมกันว่า “เพลย์บอย” (“สัญญา”) ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่หนังสืออ้างถึงนั้น

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายหลังจากที่ได้พิจารณาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็นว่า เพลย์บอยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำผิดต่อกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประการ จึงเห็นควรให้บริษัทดำเนินคดีถูกกฎหมาย ไม่ผ่านเอเย่นต์กับเพลย์บอยเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ยื่นฟ้องเพลย์บอยเป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนีย (The United States District Court for the Central District of California) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีฐานความผิด หลายประการ ซึ่งรวมถึง การละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับแฟรนไชส์ (รวมถึงการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) การผิดสัญญา และการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินตามกระบวนการของศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนียหากมีความคืบหน้าที่สำคัญประการใดบริษัท จะรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้นักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป