รู้ยัง! อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองที่ชื่นชอบ ไม่ต้องควักจ่ายเพิ่ม

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 สิทธิของผู้เสียภาษีสามารถเลือกได้ว่า อยากให้เงินภาษีที่เสียไปนั้น เป็นเงินอุดหนุนภาษีให้พรรคการเมืองที่ชอบได้ ในวงเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง หรือสูงสุดไม่เกิน 500 บาท เช็คเงื่อนไข

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 รู้หรือไม่ว่า สิทธิของผู้เสียภาษีสามารถแสดงเจตจำนงเลือก อุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองที่ชื่นชอบได้ “ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และไม่กระทบการขอคืน” ง่ายๆ เพียงแสดงความประสงค์อุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองสูงสุด ไม่เกินปีละ 500 บาท

 

ภายในวงเงินภาษีที่ต้องชำระ จากขั้นตอนการคำนวณภาษีในแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ใส่รหัสพรรคการเมือง (รหัสเลข 3 หลัก ) ที่ต้องการอุดหนุนเพียงพรรคเดียวเท่านั้น

 

โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 / ภ.ง.ด 91 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้แก่พรรคการเมือง ผู้เสียภาษีจะอุดหนุนเงินภาษีได้นั้น

 

ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยและ
เมื่อคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากรตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีแล้วมีภาษีที่ต้องชำระ
ผู้เสียภาษีสามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระนั้น แต่ต้องไม่เกิน 500 บาท

วิธีการ

 

1.ต้องแสดงเจตนาไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า

 

ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่อุดหนุน ต้องระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมืองที่ต้องการอุดหนุน และต้องระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน
หากไม่ระบุความประสงค์หรือไม่ระบุรหัสรายชื่อพรรคการเมืองหรือไม่ระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน ให้ถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุน
กรณีที่ระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนเกินกว่าจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระหรือเกินกว่า 500 บาท ให้ถือว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีเพียงจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น หรือจำนวน 500บาท แล้วแต่กรณี

2.อุดหนุนเงินภาษีได้เพียงหนึ่งพรรคการเมือง และเมื่อได้แสดงเจตนาแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้ หากแสดงเจตนาเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองใด

 

3.เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองตาม ประกาศนี้ห้ามมิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนเงินบริจาค ตามมาตรา47 แห่งประมวลรัษฎากร

 

4.กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีรวมกันและรวมคำนวณภาษีให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

ตรวจรายชื่อและรหัสพรรคการเมือง สำหรับการอุดหนุนเงินภาษีพรรคการเมืองปีภาษี 2564 จำนวน 84 พรรคการเมือง ดังนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งหรือ ศูนย์สารสนเทศสรรพากร โทร.1161

 

อ้างอิงข้อมูล : กรมสรรพากร

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market